Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen I Want Nails en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen nagelstudio

I Want Nails zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de nagelstudio of per e-mail of on-line of whats-app of sms gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan I Want Nails middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.iwantnails.nl.  Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt maar wel binnen de 24 uur voorafgaand aan de reservering annuleert, rekent I Want Nails € 17,50 door aan de cliënt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, mag I Want Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt behoudt I Want Nails het recht de afspraak te annuleren en het volledige bedrag voor de behandeling door te rekenen aan de cliënt. Indien de cliënt de afspraak niet annuleert en niet komt opdagen (‘no-show’)  behoudt I Want Nails het recht om de gehele gereserveerde behandeling in rekening te brengen.

I Want Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

I Want Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op website www.iwantnails.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. I Want Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang I Want Nails de behandeling aanbiedt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant, per pin of via mobiele overboeking ter plaatste.

 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet I Want Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

I Want Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

I Want Nails en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die I Want Nails of cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door I Want Nails en/of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 7. Aansprakelijkheid

I Want Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat I Want Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. I Want Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

 8. Garantie

I Want Nails geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op een behandeling. Deze garantie vervalt indien: 

-De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. 

-De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. 

-De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. 

-De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. 

-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals uitgelegd gekregen bij de eerste behandeling bij I Want Nails, niet heeft opgevolgd. 

-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 

-De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

-De cliënt jonger dan 18 jaar is. 

-De cliënt onzorgvuldige handelingen heeft uitgevoerd waarbij grote kracht of druk op de kunstnagels is gekomen waardoor deze zijn beschadigd; zoals het openen van blikjes frisdrank, de kunstnagels als gereedschap/schroevendraaier gebruiken, lego loshalen etc. 

-De cliënt zwanger is. 

-De cliënt ziek is en/of medicijnen gebruikt (tenzij kan worden aangetoond dat betreffende ziekte of medicijn geen invloed hebben op de nagelproducten).

9. Beschadiging & diefstal

I Want Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. I Want Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan I Want Nails. I Want Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal I Want Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien I Want Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

11. Nail-art

Indien I Want Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij I Want Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan I Want Nails. I Want Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft I Want Nails het recht de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren onder opgaaf van redenen.

 13. Roken 

In de nagelstudio wordt niet gerookt.

 14. Nagelstudio 

In de nagelstudio is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Kinderen onder de 12 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de nagelstudio toegelaten.

 15. Recht 

Op elke overeenkomst tussen I Want Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 16. Leeftijd

De minimale leeftijd die I Want Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel) en gelpolish is 18 jaar. Overige behandelingen onder de 18 jaar zijn geen probleem.